• Seguretat i confiança

  • Treballem per a la seva tranquil·litat

  • Treballem per a la seva tranquil·litat

  • Empreses, autònoms i particulars

  • Qualificació i experiència

  • Compromís i servei

  • Empreses, autònoms i particulars

Dret Tributari

Planificació i assessorament fiscal
Representació davant d’Inspecció Tributària
Recursos i reclamacions economicoadministratives
Actuacions davant de Jurisdicció Contenciosa Administrativa
Gestió i supervisió de comptabilitats
Confecció de tot tipus de liquidacions tributàries
Tributació local: taxes, arbitris, plusvàlues
Actuacions davant d’organismes tributaris centrals, autonòmics i locals